סיוע למגדלי הפלפל, בקשות מענק למנהלת ההשקעות במסגרת מתווה סיוע לחקלאים להסבת גידול הפלפל.

מצורפת רשימת טפסים, דרישות ומסמכים לצורך הגשת בקשות מענק, בעיקר למתווה הסיוע למגדלי הפלפל

לכל בקשה נדרש:
1. טופס בקשה – הטופס מצורף למייל זה
2. טופס הצהרה – הטופס מצורף למייל זה

3. אישור ניהול ספרים

4. אישור ניכוי מס

5. אישור קרקע ומים מהמושב חתום

6. הגשה ע"י חברה/שותפות – נדרש היתר לשימוש חורג בקרקע ובמים.
למטעים:

1. מפה עם סימון הנטיעה חתומה ע"י האגודה.

2. לסעיפים הבאים: מחשב, ראש מערכת מים, משאבת דשן – יש להגיש הצעות מחיר בש"ח.

הקמת חממה/ בית רשת:

1. טופס מבנה חממה או בית רשת – הטופס מצורף למייל זה.

2. יידרש בשלב דו"ח הביצוע הצגת היתר בניה למבנה.
הקמת בתי אריזה או קירור:

1. הצעות מחיר מפורטות , מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות לכל סעיף, בש"ח.

2. תוכנית בניה .

3. בשלב דו"ח הביצוע יידרש להציג היתר בניה .

מיכון:

1. להצעות מחיר מפורטות , מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות, בש"ח .

2. הצגת הצורך החקלאי למיכון- גידול, דונם, טון מטופל, מספר חקלאים.

בקשות מעל 130,000 ₪ נדרש להוסיף:

1. טופס נתונים כספיים 3 שנים אחרונות , חתום ע"י רו"ח והחקלאי.

2. הצגת מקורות מימון – הסכום המשלים למענק.

בקשות להשקעות שאינם במפתח ההשקעות נדרש :

1. הצעת מחיר בש"ח, להשקעה מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות לכל סעיף, בש"ח.

למתווה הסיוע בפלפל נדרש בנוסף:

1. טופס הצהרה על הפחתה של 15% משטחי הפלפל – הטופס מצורף למייל זה.

2. טופס / טבלה עם פירוט הגידולים, דונם, טון יצור, טון יצוא ב- 3 שנים אחרונות ופירוט הגידולים לעונה הבאה, חתום ע"י הרו"ח והחקלאי – הטבלה מצורפת למייל זה

3. טופס נתוני יצוא, חתום ע"י חברת היצוא – הטופס מצורף למייל זה.

4. לסעיפי הוצאות המוכרות כהשקעה במתווה – כיסוי חממה/ בית רשת / מנהרה, שתילים, הדליה, מערכת השקיה נדרשות הצעות מחיר.